× EsasyBiz BaradaKatalogGalereýaHabarlaşmak
EN RU

2020-nji ýylyň "Ýylyň öňdebaryjy işewüri" atly bäsleşiginiň "Ýylyň täze önüm öndürijisi" ugry boýunça III ornuň ýeňijisi.

Näme üçin biziň bilen işlemek gowy?

“Türkmen Senet” Hojalyk Jemgiýeti halkara ülňülerinelaýyk gelýän ýokary hilli enjamlarda filýernyý dokalmadyk materiallary öndürýär. Filýeriň tebigata zyýanly bolmazlygy üçin önümçilikde ulanylýan tehnologiýalara uly üns berilýär.

Biziň esasy aýratynlyklarymyz

15-den 140 grama çenli

Bir sm2 galyňlygy 15-140 gram bolan egriji önüm

Köp reňkler

Önümçilikde gök, gara, ak, çal, goňur, mämişi, sary spunbond bar

Hil barlagy

Önümlerimiz hil gözegçiliginiň birnäçe tapgyryndan geçýär

Önümler

Spunbond

15-140 gr/m²

Type A

Ölçeg: 15x15sm -den 55x75sm

Type D

Ölçeg: 15x15sm -den 55x75sm

Lybas daşy

Size: from 20x25sm to 55x75sm

Type A

Ölçeg: 15x15sm -den 55x75sm

Type A

Ölçeg: 15x15sm -den 55x75sm

Type A

Ölçeg: 15x15sm -den 55x75sm

Type A

Ölçeg: 15x15sm -den 55x75sm

Biziň dükanymyz

Ashgabat shaheri, Gurtly 23-nji jaý.

+993 63 41 99 11

+993 12 97 37 30

Jaň sargaň!

Hyzmatdaşlarymyz

Habarlaşmak

Islän wagtyňyz habarlaşyp bilersiňiz. Mümkin boldugyça size jogap bereris!

Biz bilen habarlaşyň

Türkmenistan, Ahal welaýat, Ak bugdaý etraby, Gami geňeşligi UIET “Senagat zolagy” No: 18

+993 12 57 53 40 | +993 12 57 53 36

+993 12 57 53 40

info@turkmensenet.com